5 leefgebieden

Ieder mens functioneert in de 5 leefgebieden

Het is belangrijk dat alle 5 leefgebieden van ieder mens stabiel en gezond zijn. Helaas is dit niet bij iedereen het geval. Doordat op 1 of meerdere leefgebieden problemen zijn, kan dit de oorzaak zijn dat de kwaliteit van iemands leven of van zijn omgeving verminderd.

Door interventie en begeleiding in 1 of meerdere van deze leefgebieden zorgt Factor 5 ervoor dat de problemen onder controle komen of opgelost worden.

Op deze manier wordt de zelfredzaamheid, ontwikkeling en stabiliteit vergroot die iemand nodig heeft om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen.

Factor 5 begeleidt, ondersteunt en adviseert de cliënten in de vijf leefgebieden, te weten:

-          Psychisch functioneren en welzijn
-          Sociale relatie en maatschappelijke participatie
-          Lichamelijk functioneren en welzijn
-          Wonen en leefomgeving
-          Ontwikkelingsperspectief

Veel van onze deelnemers hebben te maken met psychische of psychiatrische problematiek en beperkingen zoals ADHD, PDDNos, ODD, andere vormen van autisme, gedrags problematiek, psychoses, bepaalde verslavingen, laag IQ/EQ, enz.

Wat er ook speelt het zorgt er voor dat men of de omgeving beperkt is in zijn of haar doen of laten.

Factor 5 heeft de beschikking over psychiaters en psychologen. Door middel van uitgebreide diagnostiek, zal de stoornis of beperking  en de daar uit voortvloeiende problemen in kaart gebracht worden. In een aantal gevallen zijn er al rapportages en onderzoeken uit het verleden. Met toestemming van betrokkene zullen deze gebruikt worden om een goed beeld van de persoon en zijn of haar problematiek te krijgen.

Door, het vaker genoemde zorg/traject plan zullen doelen gesteld worden om zo om te leren gaan met de beperking of om er voor te zorgen dat de gedraging onder acceptabele controle komt.

Onder dit leefgebied vallen zaken als onderlinge relaties en de manier waarop men mee doet in de maatschappij.

Als er problemen zijn met relaties in de breedste zin van het woord, zoals familie, vrienden, partners en collega’s, vallen ze onder dit leefgebied.
Als de manier waarop betrokkene mee draait in de maatschappij problemen veroorzaakt valt het onder dit leefgebied.

Door deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer ontstaat automatisch participatie in de samenleving en ontstaan er relaties. Als dit problemen met zich mee brengt zal samen met de coach een aantal praktische zaken opgepakt worden. Dit zodat aan het maatschappelijke verkeer wordt deelgenomen en zelfvertrouwen en zelfinzicht ontstaat.

Omdat elke relatie onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop we aan de maatschappij deelnemen is dit 1 leefgebied.

Als er bij betrokkene problemen zijn op lichamelijk of gezondheids vlak vallen ze onder het leefgebied; Lichamelijk functioneren en Welzijn.

Zaken als overgewicht, ondergewicht, lichamelijke fitheid, voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging zullen bij problemen binnen dit leefgebied opgepakt worden. Ook bepaalde verslavingen horen hierbij.

Dit kan zijn door middel van sport en voedings adviezen en begeleiding. Maar ook persoonlijke verzorging en hygiëne kan in sommige gevallen een probleem zijn. Samen met de coach en onder begeleiding van professionals zoals diëtisten en sport trainers zullen eventuele problemen aangepakt worden.

Door middel van het op te stellen zorg/traject plan, zullen de problemen en het plan van aanpak beschreven worden.

Met wonen en leefomgeving wordt bedoeld, de plek waar betrokkene verblijft en de directe omgeving hiervan. Dit kunnen medebewoners zijn maar ook buren en de buurt in het algemeen. Dit leefgebied heeft veel temaken met het leef gebied Sociale relatie en maatschappelijke participatie. Er is veel overlap bij problemen binnen 1 van deze 2 leefgebieden.

Ook huisvesting en het huishouden vallen onder dit leefgebied.

Factor 5 verzorgt zowel huisvesting als woonbegeleiding.

Ieder persoon is gebaat bij ontwikkeling, uitdaging en scholing.

Door beperking, probleem gedrag en/of het niveau van betrokkene kan het zijn dat men zichzelf zo beperkt dat er van ontwikkeling in welke vorm dan ook geen sprake is.

De persoonlijk begeleider van Factor 5 zal samen met betrokkene kijken wat hij of zij nodig heeft om wel een start te maken met zijn of haar ontwikkeling. Dit kan zijn een bepaalde manier van scholing maar ook een bepaalde manier van denken en/of inzet zodat er kansen ontstaan. Kansen die ervoor zorgen dat er ontwikkeling ontstaat.

Factor 5 heeft een breed scholings aanbod.