Begeleiding

Individuele en groepsbegeleiding

Zodra een cliënt onder de zorg van Factor 5 valt zal hij een vast eigen aanspreekpunt krijgen. Deze persoon is de individueel begeleider van de cliënt.
Samen met de cliënt en de eventuele verwijzer zal dan een inventarisatie gemaakt worden wat de problemen zijn. Middels een trajectplan zal dan een start worden gemaakt met de aanpak van de problematiek binnen de 5 leefgebieden. In dit traject plan wordt de hulpvraag/hulpvragen duidelijk omschreven. Er wordt gekeken wat nodig is om de problemen het hoofd te bieden. Dit kan individuele begeleiding zijn om zo structuur en overzicht aan te brengen in iemands leven. De individueel begeleider zal samen met de cliënt de problemen aanpakken en de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. Bewustwording van de eigen beperking en/of problematiek is onderdeel van het vergroten van de zelfredzaamheid.

Wij hanteren een “no nonsense’s” aanpak. Er zal rekening gehouden worden met de beperking en problematiek van de deelnemer maar “ik wil niet” wordt niet geaccepteerd. Soms heeft men die spreekwoordelijke “schop onder de kont nodig” als daar ook maar de schouder bij is om op te leunen als het nodig is.

Factor 5 heeft verschillende dagbestedings en werk mogelijkheden. Indien nodig kan de cliënt hier gebruik van maken om zo ritme, activering en vaardigheden aan te leren.

Begeleiding vind op elk van de 5 leefgebieden plaats.

Wanneer een potentiële deelnemer wordt aangemeld, vind altijd eerst een oriënterend gesprek plaats. In dit gesprek wordt uitgelegd wat we doen maar ook wat we niet doen! Uiteraard wordt kennis gemaakt zodat een eerste indruk van de persoon gemaakt kan worden.

Zodra de deelnemer valt onder de zorg van Factor 5 wordt een individuele begeleider(IB’er)aangewezen. Er wordt gekeken naar de persoon van de deelnemer en zijn of haar specifieke problematiek. Vanuit dit oogpunt wordt de gekeken welke IB’er het beste bij de deelnemer past.

De eerste maand is een zogeheten diagnose fase. In deze fase wordt met name een beeld van de deelnemer en zijn problematiek gevormd. Eventuele rapportages en onderzoeken uit de voorgaande periode worden opgevraagd. Aan het eind van deze diagnose fase zal samen met de deelnemer en de eventuele verwijzer een traject plan op gesteld worden.
In dit trajectplan komen de doelen den subdoelen van de begeleiding van de deelnemer te staan. Er wordt beschreven welke stappen genomen moeten worden om de verschillende doelen te halen. Dit traject plan is de rode draad in de begeleiding en ondersteuning van de deelnemer.
In het plan wordt een tijdslijn gesteld. Op deze manier is duidelijk op welk moment, welk doel gehaald moet zijn.
Binnen deze tijdslijn worden vaste meetmomenten aangegeven zodat, indien nodig, het traject aangepast kan worden om de gestelde doelen binnen de gestelde tijd te behalen.
Er wordt gekeken wat nodig is om de problemen het hoofd te bieden.
Gedurende en aan het eind van het traject wordt bepaald of een langer traject nodig is. In alle gevallen zullen wij een nazorg traject inzetten. Afhankelijk van de deelnemer kan dit in mate van intensiteit verschillen.

Samenvattend
- aanmelding
- oriëntatie gesprek
- diagnose fase
- traject
- nazorg

Begeleiding kan uit verschillende vormen bestaan.  Zo kan binnen het opgestelde traject gebruik gemaakt worden van de individueel begeleider(IB’er).
De IB’er werkt altijd vanuit de 5 leefgebieden. Afhankelijk van de problematiek zal begeleiding plaatsvinden in 1 of meerdere leefgebieden. Binnen de leefgebieden owrdt in sommige gevallen gewerkt met professionals op dat specifieke gebied. U moet dan denken aan bijvoorbeeld sport. Mocht het voor de deelnemer van belang zijn dat hij sport, dan zal dit zijn onder begeleiding van een sport docent.

Is het noodzakelijk dat er therapie gevolgd wordt, dan zal dit door of een psychiater of psycholoog verzorgd worden. De IB’er zal altijd de spin in het web zijn. Hij blijft te allen tijde het eerste aanspreekpunt van de deelnemer.
In het wekelijkse deelnemer overleg wordt iedere deelnemer besproken. Is er binnen het traject sprake van meerdere disciplines, dan zal er een Multi disciplinair team gevormd worden.
Daarnaast is het mogelijk groeps begeleiding te ontvangen. Groeps begeleiding vindt plaats in de werk vormen maar in sommige gevallen ook in de scholing.

Samenvattend
- individuele begeleiding
- groepsbegeleiding