Skip to content

Gezinscoaching

Factor 5 biedt praktische gezinsondersteuning op maat. De coaching kan heel breed en intensief zijn, of zich toespitsen op een specifiek onderdeel van het gezinsleven. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het op orde krijgen van het ochtendritueel, of specifiek begeleiden bij de omgang met kinderen met een gedragsstoornis zoals een stoornis binnen het autismespectrum. Maar het is ook mogelijk om een gezin intensief te ondersteunen binnen alle vijf de leefgebieden, bijvoorbeeld bij gezinnen met meervoudige of complexe problematiek of bij licht verstandelijk beperkte ouders en/of kinderen. Het ligt er maar net aan wat een gezin nodig heeft.

Ouderschapsdiagnostiek

Verwijzers kunnen bij Factor 5 ouderschapsdiagnostiek aanvragen. De diagnostiek wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog, een gedragswetenschapper en een coördinator en bestaat uit 5 observatiemomenten, met tussendoor 2 evaluatiemomenten. Dit duurt gemiddeld 8 tot 10 weken. Het proces begint altijd met een startgesprek, zowel met de opdrachtgever en andere betrokkenen, als met de cliënt. Na afronding van de diagnostiek maken we een rapportage op, die we ook mondeling bespreken met de cliënt.

Begeleiding bij omgangsregelingen

Factor 5 biedt begeleiding bij omgangsregelingen. Tijdens bezoekmomenten kunnen we observeren en ouders eventueel ondersteuning bieden door het gesprek achteraf samen te evalueren.

Signs of Safety

Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. Deze methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling wordt vermoed of is gesignaleerd.

Het hoofddoel van Signs of Safety is het creëren van een veilige (opvoed)situatie voor het kind, waarbij duidelijk is welk concreet gedrag van ouders en netwerk nodig is om het kind te beschermen tegen het dreigend gevaar, als er niets aan de situatie verandert. Het dreigend gevaar wordt ingeschat op basis van schade die in het verleden is aangericht en de impact die deze heeft op het kind.

Bezoekersruimte

In het verlengde daarvan bieden we in Groningen en Winschoten een veilige en neutrale bezoekersruimte/huiskamer waar ouders hun kinderen kunnen zien. Ook kunnen hier gesprekken plaatsvinden in het kader van Jeugdwettrajecten. De ruimte is ingericht als woonkamer om een gezellige, warme en huiselijke sfeer te creëren. Er zijn spelletjes en speelgoed aanwezig, net als koffie/thee en ranja.

Werkwijze

Ieder gezin leeft anders. Daarom proberen we met onze ambulante gezinscoaching altijd in te voegen in een gezin en vanuit hún bril te kijken. Wat gaat er goed, waar liggen de competenties? Vanuit daar kijken we dan hoe we de hulpverlening in kleine stapjes kunnen uitbreiden. Wij geloven in de kracht van het gezin, en van het netwerk rondom een gezin. Op een positieve manier brengen we ouders vaardigheden bij, zodat ze het op den duur zelf weer kunnen. Daarbij focussen we niet puur op de opvoeding, maar begeleiden we binnen alle vijf de leefgebieden. Ook doen we graag een beroep op een sterk netwerk rond een gezin, als ouders het zelf niet aankunnen. Is er een oom of oma, nicht of goede vriendin die kan ondersteunen? Zo maken we het netwerk én het gezin sterk, zodat we uiteindelijk zelf een stapje achteruit kunnen doen.

Aanmeldingsprocedure

Gezinnen kunnen aangemeld worden vanuit de gecertificeerde instellingen of gemeente. We beginnen altijd met een netwerkbespreking met alle betrokken hulpverleners. Wie doet wat? In gesprek met de ouders kijken we vervolgens hoeveel uren er nodig zijn voor de begeleiding. De begeleiding begint met observeren. Wat gebeurt er precies in het gezin, wat zijn de competenties waarop we verder kunnen bouwen? Als het beeld duidelijk is, stellen we samen met de ouders de leerdoelen op. We vinden het belangrijk dat de ouders overal bij betrokken zijn. We praten niet over de ouders, maar met de ouders. Want de basis is vertrouwen.

Professionaliteit

Bij Factor 5 vinden we een professionele aanpak belangrijk. Daarom krijgen onze ambulant begeleiders, als dat nodig is, hulp en ondersteuning van een praktijkbegeleider en een GZ-psycholoog. Onze begeleiders hebben de training Signs of Safety gevolgd. Eén keer in de vier weken vindt er casuïstiekbespreking plaats. Verder schrijven we zorgplannen en -behoeftes en risicotaxaties voor de gezinnen.

Partners

Uiteraard werken we binnen de gezinscoaching intensief samen met partners. Belangrijke partners zijn CJG, William Schrikker Groep, Jeugdbescherming Noord, Jeugdzorg en de gemeentes.

Contact

Contact gegevens

Hoofdkantoor