Skip to content

Methodiek

De basisgedachte van de werkwijze van Factor 5 is het werken vanuit de relatie, waarbij we probleemgedrag ombuigen in kansen op herstel. Bij Factor 5 gaan we uit van het goede van de mens en vertalen het negatieve gedrag naar een hulpvraag. Daarbij hebben we een lange adem. In de praktijk betekent dit dat we bij negatief gedrag, zoals bijvoorbeeld een agressie-incident, niet direct uitplaatsen. Juist dan gaan we met de cliënt in gesprek en formuleren we doelen vanuit het incident. De cliënt is immers aangemeld vanwege het probleemgedrag, waarbij de voorgeschiedenis bekend is. Zolang de cliënt in woord en daad laat zien te willen werken aan de gestelde doelen, zoeken wij naar mogelijkheden om door te gaan. Dit is niet altijd (direct) haalbaar op de eigen afdeling. Soms is er een tussentijdse opname binnen de verslavingszorg of psychiatrie nodig om vervolgens weer samen met de cliënt aan de doelen te kunnen werken.

Sociaal competentiemodel

Binnen Factor 5 werken we met een samengestelde methodiek, waarbij de basis ligt in het sociaal competentiemodel. Het sociaal competentiemodel is gericht op het aanleren en vergroten van competenties van de cliënt. Binnen het model worden cliënten aangesproken op hun vaardigheden. De werkwijze van Factor 5 gaat een stap verder. Naast de vaardigheden worden ook de mogelijkheden van de cliënt in kaart gebracht. Middels observaties wordt het gedrag van de cliënt onderzocht, waarbij dit gedrag vergeleken wordt met de ontwikkelingsfases van kinderen op sociaal en emotioneel gebied. Het merendeel van de cliënten binnen Factor 5 laat gedrag zien waarbij er vermoedens zijn van (grote) achterstanden op sociaal en emotioneel gebied. Zij hebben probleemgedrag aangeleerd om te kunnen overleven. Hierdoor zijn ze in een vicieuze cirkel terechtgekomen en is hun wantrouwen in de ander continu bevestigd. Agressief gedrag had sancties tot gevolg en het probleemgedrag heeft uiteindelijk geleid tot het verbreken van contacten met het sociale netwerk en de hulpverlening.

Intake

Eerst brengen we de hulpvraag uitgebreid in kaart middels een intakegesprek, om te kijken of we een traject kunnen aanbieden. Als we een traject starten maken we de Zelfredzaamheidsmatrix op, waarna we in de eerste 6 weken na plaatsing de hulpvraag verder formuleren en een zorgplan schrijven. Door te investeren in de intakefase en goed te onderzoeken in welke mate bepaalde problematiek van invloed is op het functioneren van de cliënt, proberen we de opstart van het traject optimaal te laten aansluiten op de actuele hulpvraag.

Contact

Contact gegevens

Hoofdkantoor